Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp5debica.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą nie spełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych;
  • filmy nie posiadają napisów;
  • niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo;
  • niektóre treści mogą nie spełniać minimalnych wymagań kontrastu;
  • mapa szkoły nie jest dostępna;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Redaktor naszej strony cały czas pracuje nad dostępnością zamieszczanych materiałów.  

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Sobczyk, e-mail: sp5debica@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 6814180. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku.

Wejście główne do budynku szkoły znajduje się od strony ulicy Paderewskiego nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (prowadzą do niego schody).

Wejście od strony południowej dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wejście na halę sportową szkoły jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Brak drzwi otwierających się automatycznie uniemożliwia osobie na wózku samodzielne się poruszanie, wymaga asysty osoby znajomej lub proszenie o pomoc

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są dostępne.

Jaskrawo oznakowano pierwsze i ostatnie stopnie w klatkach schodowych, co zmniejsza ryzyko wypadku.

W budynku szkoły jest winda.

W windzie brak oznakowania lub komunikatów dźwiękowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Sekretariat szkoły znajduje się na parterze.

Wskazane byłoby zorganizowanie stanowiska z powiększalnikiem umożliwiającym wypełnianie druków dla osób słabo widzących.

Dobrą praktyką jest obsługa petentów przy biurkach, których wysokość jest przyjazna dla osób na wózkach.

W budynku szkoły znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Hala sportowa szkoły posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku szkoły nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku szkoły brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem szkoły znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się przy wejściu głównym oraz przy wejściu od strony południowej.

Wyznaczone są miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych ale  dostęp do ciągów pieszych uniemożliwiają zbyt wysokie krawężniki.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku szkoły i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak, ze względu na uczniów, prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem.